Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akamenggunakan kemahiran  mereka  untuk  mendokumentasi  dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.