Kursus ini membincangkan sains, teknologi dan masyarakat. Ia membincangkan  isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, reka bentuk pembelajaran berasaskan projek, inovasi dan reka cipta, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek untuk pemapanan sumber, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan tambah dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia

This course discusses science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health.